Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. . 2) ) zarządza się, co następuje:
Rozdział 6.
Wymagania dotyczące instalacji

§ 37.

W blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności stosuje się wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń.

§ 38.

W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg powietrza w 20% górą i w 80% dołem i zapewnia nadciśnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne.

§ 39.

 

1. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania.

 

PRAWO BUDOWLANE
(Ustawa z dn. 7.07.1994 wraz z późniejszymi nowelizacjami Dz.U. z 2006r., Nr 156).

Art. 3.1. Przez obiekt budowlany rozumie się: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
Art. 62.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności:
c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 listopada 2006 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 r. Nr 213, poz. 1568)

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 6
Wymagania dotyczące instalacji
§ 48.
W blokach operacyjnych, pomieszczeniach do izolacji zakażonych chorych i pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności należy stosować wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń.
§ 49.
W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, gdzie stosowany jest podtlenek azotu, nawiew powietrza powinien odbywać się górą, a wyciąg powietrza w 20 % górą i w 80 % dołem. Rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne.
§ 50.
Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 2) (Dz. U. z dnia 11 maja 2005 r.)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochronyprzeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozdział 7
Instalacje i urządzenia techniczne

§ 30. 1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych ispalinowych:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – conajmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniejcztery razy w roku;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – conajmniej dwa razy w roku.
2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika zwarunków użytkowych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 12 kwietnia 2002
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz. 690).

Rozdział 5
§147, ust. 1
Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
§153, ust. 6:
Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn. 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 74/99). §22.1.
Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.
§22.2.
Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.
§23.
W okresie użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych, należy zapewniać:
1) pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,
2) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,
3) realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.)

Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.”;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r .
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 3 „Ogrzewanie i wentylacja”.
§ 32. 1. 14
W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.
§ 35. 1. 15
Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 3 listopada 1992 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. 1992 nr 92 poz. 460).

Rozdział 5 „Instalacje i urządzenia techniczne”.
§ 24 .2.
W obiektach, o których mowa w ust. 1, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.


PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”:

Każde urządzenie wentylacji nawiewnej powinno zapewniać dostarczanie powietrza bez zanieczyszczeń stałych.
Wszystkie elementy urządzenia wentylacyjnego powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz; elementy, wewnątrz których możliwe jest osadzanie się zanieczyszczeń, powinny mieć łatwo dostępne otwory rewizyjne, których liczba, rozmieszczenie i wielkość umożliwia całkowite oczyszczenie tych elementów.

PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Czystość powietrza nawiewanego powinna być zgodna z projektem. Jeżeli projekt nie podaje sprecyzowanych założeń w tym zakresie zawartość pyłów w powietrzu nawiewanym nie powinna przekraczać 0.5 mg/m2
Szczegółowy przegląd urządzenia wykonywany podczas odbioru technicznego obejmuje sprawdzenie:
– czystości przewodów, filtrów, komór i elementów zakończających,
szczelności przewodów wentylacyjnych i ich połączeń, uszczelnień drzwi do komór, zamknięć wzierników itp.

Przepisy, plik w formacie MS Word – pobierz plik (77 KB)

Ustawa 22.04.2005, plik w formacie MS Word – pobierz plik (262 KB)

Zestawienie norm, plik w formacie MS Word – pobierz plik (27 KB)